logo

Algemene Ledenvergadering

do 22 oktober 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Roterodamum op 22 oktober 2020 vond digitaal plaats via Zoom. Het bestuur was bij elkaar op het SS Rotterdam.

De agenda was als volgt:

 1. Opening om 16.30 uur
 2. Vaststelling Concept Agenda
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2019
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel verslag over 2019 en begroting 2020
 7. Verslag kascommissie 2019 (dhr. Troost, dhr. Bregman en dhr. Baartwijk) over de jaarstukken 2019
 8. Goedkeuring jaarrekening 2019 (ter info: begroting 2019) en (concept) begroting 2020 en (indicatie) 2021
 9. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2020
 10. Benoeming bestuursleden: In verband met het verstrijken van zijn benoemingstermijn is voorzitter Frank Roos afgetreden. Het bestuur heeft Ton Wesselink benoemd tot nieuwe voorzitter. Er is verder afscheid genomen van penningmeester Emile HermansIngrid de Jager volgt Emile op als penningmeester (ad interim). Frans Meijer is herkozen.
 11. Stand van Zaken – Toekomstplannen
 12. Rondvraag
Penningmeester Emile Hermans werd bedankt voor zijn inzet