logo

Privacy statement

Historisch Genootschap Roterodamum hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt bij het verwerken van die gegevens de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018 in acht. Met dit privacy statement wil Roterodamum haar contactpersonen informeren over de wijze waarop zij omgaat met de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit betekent dat het kan gaan om gegevens die ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar een natuurlijke persoon te herleiden zijn.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Binnen Roterodamum worden persoonsgegevens verwerkt van contactpersonen, leden en/of ontvangers van de digitale nieuwsbrief.

Roterodamum voert in haar ledenadministratie de volgende gegevens in:

  • Voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, datum inschrijving als lid, telefoon-/mobielnummer, e-mailadres, IBANnummer en datum ontvangst contributie.

Het doel waarom deze gegeven worden opgeslagen

  • De naam-, adres en woonplaatsgegevens uit de ledenadministratie worden gebruikt als postadres voor bezorging en de verzending van de Kroniek en de contributiebrieven. De mailadressen worden gebruikt voor verzending van de digitale nieuwsbrief.
  • De datum van inschrijving wordt gebruikt voor de verwerking van de contributie-inning.
  • Contributiegegevens zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of de leden aan hun betalingsverplichting voor de contributie hebben voldaan.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Roterodamum zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Het registreren van persoonsgegevens wordt zo tot een minimum beperkt.

Roterodamum geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Roterodamum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Op grond van de AVG heeft ieder natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten. Deze rechten zijn:

  • Recht op inzage: iedere contactpersoon kan vragen om inzage in de persoonsgegevens die er over hem of haar worden verwerkt.
  • Recht op een kopie: iedere contactpersoon heeft het recht om een kopie van de aanwezige contactgegevens op te vragen.
  • Recht op verbetering/aanvulling: iedere contactpersoon heeft recht op verbetering/aanvulling van zijn of haar persoonsgegevens, dit ingeval gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op verwijdering: iedere contactpersoon heeft er recht op dat gegevens gewist worden wanneer: gegevens onrechtmatig worden verwerkt, een wettelijke ‘wisplicht’ geldt, gegevens niet meer nodig zijn en/of als de contactpersoon bezwaar maakt tegen de verwerking.

 

Vragen en klachten

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via roterodamum@roterodamum.nl.

Indien u meent dat Roterodamum niet overeenkomstig dit privacy statement of de geldende privacywetgeving handelt, dan kunt u zich wenden tot ons via roterodamum@roterodamum.nl.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Roterodamum met uw klacht(en) omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatste update: 26 september 2019