logo

Algemene Ledenvergadering 10 juni

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Roterodamum op 10 juni vond digitaal plaats via Zoom. Het bestuur was bij elkaar op het SS Rotterdam.

Het jaarverslag en de financiële stukken zijn vastgesteld. Chris Opgenoort is benoemd als nieuwe penningmeester van het bestuur. Luuk de Boer heeft de stand van zaken toegelicht rondom plaatsing van de Bijenkorfsteen en na afloop is de mr. J. Dutilhprijs uitgereikt: de prijs voor de auteur van het beste boek over Rotterdam.

De agenda van de ALV was als volgt:

 1. Opening om 17.00 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2020
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris over 2020
 6. Financieel verslag penningmeester over 2020
 7. Verslag kascommissie (dhr. Troost, dhr. Bregman en dhr. Baartwijk) over de jaarstukken 2020
 8. Goedkeuring jaarrekening 2020 en begroting 2021/2022
 9. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2021
 10. Benoeming penningmeester
 11. Bijenkorfsteen – Luuk de Boer.
 12. Stand van Zaken – Toekomstplannen.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting
De stukken zijn te vinden op deze pagina