logo

Stichting Rotterdam is vele Dorpen neemt afscheid van Johan Okkema

Overzichtskaart van de stichting Rotterdam is vele Dorpen

Al een groot aantal jaren staat in het Rotterdams Jaarboekje – in de lijst van Historische en Genealogische verenigingen en stichtingen – ook de Stichting Rotterdam is vele Dorpen (SRivD) vermeld. Deze stichting is ontstaan nadat in 1999 en 2000 de boeken van Paul van de Laar en Arie van der Schoor over de geschiedenis van Rotterdam zijn verschenen.

Het was Anton Stapelkamp, destijds een der bestuursleden van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, die opmerkte dat in deze boeken geen aandacht werd besteed aan de dorpen die in de loop der jaren door Rotterdam zijn geannexeerd. Deze zijn voor de stad namelijk van groot belang geweest daar het grootste gedeelte van de huidige stad op het grondgebied van deze voormalige dorpen is gelegen. In 2001 een symposium in de Hillegondakerk in Hillegersberg gehouden waarin Anton deze zaak ter sprake bracht.

Oprichting Stichting Rotterdam is vele Dorpen

Het resultaat van deze bespreking was dat het tot de oprichting van een platform dorpsgeschiedenis kwam. Zo vond op 2 december 2002 de oprichting plaats van de Stichting Rotterdam is vele Dorpen door het Historisch Genootschap Roterodamum. Het voornaamste doel van de stichting zou zijn het verrichten of laten verrichten van studies en wetenschappelijke onderzoeken naar de geschiedenis en cultuur van de dorpen die in de loop der jaren door Rotterdam waren geannexeerd. Verder zou de stichting gaan fungeren als platform van de verschillende historische stichtingen, verenigingen en oudheidkamers.

Bestuur met o.a. Johan Okkema

Er werd een bestuur gevormd dat bestond uit Anton Stapelkamp (voorzitter), Johan Okkema (secretaris) en Kees Hartman (penningmeester). Als leden zouden de diverse historische instanties gaan fungeren. Deze instanties beschikken over een schat aan informatie over de voormalige dorpen die onder meer gebruikt kon worden voor de publicatie van een boek over de geschiedenis van deze dorpen.

Johan Okkema voor zijn boekenkast

Boek: de dorpen van Rotterdam

Her verzorgen van deze publicatie was voorlopig de belangrijkste activiteit van de stichting. Als auteur werd Arie van der Schoor gevraagd die reeds naam gemaakt had met het schrijven van een van de boeken over de geschiedenis van Rotterdam. Hij zou worden terzijde gestaan door een wetenschappelijke commissie. Het boek was in 2013 gereed. Op 2 oktober van dat jaar werd het eerste exemplaar in de Burgerzaal van het Stadhuis gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester Aboutaleb.

Activiteiten van SRivD

Na het verschijnen van het boek nam Anton Stapelkamp, die inmiddels tot burgemeester van het Zeeuwse Kapelle was benoemd, afscheid van de stichting. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Luuk de Boer. Deze bekleedde sinds 2008 het penningmeesterschap, een functie die al enige jaren vacant was na het al eerdere vertrek van Kees Hartman. Een tweede activiteit van de stichting was het organiseren van de Dorpendag die jaarlijks in juni werd gehouden. De verschillende historische instanties verzorgden die dag allerlei activiteiten (zoals lezingen en wandelingen) in hun eigen dorpen. Deze activiteit werd later een onderdeel van de Open Monumentendag in september.

De stichting startte tevens  het project Cultureel Erfgoed Routes. Dit betrof wandelingen door de verschillende dorpen waarin aandacht werd besteed aan de aldaar aanwezige bezienswaardigheden. Van een aantal dorpen kwamen deze routes gereed, zowel op papier als digitaal. Dit project ligt helaas al enige tijd stil.

Jarenlang werd aan de activiteiten van de stichting en de aangesloten historische verenigingen en stichtingen bekendheid gegeven in een nieuwsbrief: De Dorpspomp. Hiervan verschenen ruim 20 nummers; daarna verdween ze geruisloos.

Toekomst SRivD

De laatste tijd kwam de vraag aan de orde wat er met de SRivD moest gebeuren: opheffen of doorgaan. In de vergadering  van 13 december 2019 werd besloten toch door te gaan met de stichting. Er bleek bij de aangesloten organisaties nog grote behoefte te bestaan aan een platform waar men met elkaar kan spreken over hun eigen activiteiten alsmede het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Tevens zou men de banden met het Historisch Genootschap Roterodamum, de oprichter van de SRivD, moeten intensiveren.

Deze vergadering was de laatste waar de secretaris Johan Okkema aanwezig was. Na 17 jaar verlaat hij de SRivD omdat hij tegenwoordig in Zeeland woonachtig is.

Als zijn opvolger is gekozen Jan Cees van Duin, bestuurslid van de Stichting Historisch Hillegersberg.

Meer informatie over SRivD

Link naar website SRivD

Meer informatie over het boek van Arie van der Schoor, De dorpen van Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie Ad. Donker, Rotterdam, 2013, 295 p., ISBN 9789061006817.