logo

Een goede toekomst voor Recreatieoord Hoek van Holland

Hoofdstraat, recreatieoord Hoek van Holland

Half januari werd de toekomst van het recreatieoord Hoek van Holland behandeld in de Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte. Er klonk algemene instemming en lof in het stadhuis van Rotterdam voor alle partijen die hard gewerkt hebben om de positie van huurders en eigenaren voor de toekomst te garanderen. 

De betrokken wethouders Kasmi en Kurvers hebben dankzij intensieve gesprekken algemene steun gekregen voor het plan de huren te harmoniseren in combinatie met een in te stellen erfpachtstelsel. Het erfpachtstelsel geldt zowel voor individuele eigenaren, alsook voor het publieke deel van het park. Dat laatste onderdeel zal de op te richten Recreanten Coöperatie op termijn in een business plan opnemen. Er is geen sprake van overheidssteun, wel van het faciliteren van het proces naar een nieuwe situatie om de belangen van bewoners en de cultuurwaarden van het park op een goede manier zeker te stellen.
Het grote plan is duidelijk, openbare aanbesteding is afgewend. Juridisch worden geen obstakels voorzien.

Dit jaar zal de nadere uitwerking volgen. Gewerkt wordt aan het borgen en vastleggen van de kernafspraken waarbij binnenkort alle inmiddels bekende stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden een plaats krijgen in het vast te stellen Omgevingsplan.

In Nederland speelt de problematiek met de toekomst van recreatieoorden in heel veel gemeenten. De uitwerking in een omgevingsplan die Rotterdam hier heeft gekozen kan een voorbeeld zijn om op een goede manier de cultuurhistorische waarden te borgen en met belangen van bewoners en huurders om te gaan.

Hajo Piebenga (2005) 2005-2315-212 collectie Stadsarchief Rotterdam
Hajo Piebenga (2005) 2005-2315-277 collectie Stadsarchief Rotterdam