logo

ALV en 4e lezing over 150 jaar Waterweg

Op donderdag 16 juni vond, voorafgaand aan het vierde Roterodamum Café over 150 jaar Nieuwe Waterweg, de Algemene Ledenvergadering van Roterodamum plaats. Locatie was het Maritiem Museum Rotterdam.

Het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2021 zijn goedgekeurd. De begroting voor 2022 is aan de leden voorgelegd en er is een kascommissie voor 2022 benoemd. Penningmeester Chris Opgenoort liet weten dat Roterodamum een financieel gezonde vereniging is. Er is voldoende ruimte om te investeren en dat is nodig om Roterodamum ook in de toekomst relevant te laten zijn voor de leden en de stad.

Roterodamum sluit 2021 af met een klein exploitatieverlies van circa € 3.700,00. Ondanks het feit dat de vereniging beschikt over voldoende financiële middelen staat de jaarlijkse exploitatie onder de druk. De kosten nemen toe, de inkomsten af. Ook voor 2022 verwachten we een negatief resultaat. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de contributie dan ook verhoogd van € 35,00 naar € 40,00 om de inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen. De laatste contributieverhoging was immers in 2016.

Het bestuur heeft verder een toelichting gegeven op de activiteiten die dit jubileumjaar plaatsvinden en toegelicht wat de stand van zaken is rondom de restauratie en herplaatsing van de Bijenkorfsteen.

Er is afscheid genomen van de bestuursleden Coby Hartsuiker en Frans Meijer. Tim de Haan is opnieuw benoemd als secretaris en Jeanette Bronts is benoemd als nieuw algemeen bestuurslid.

Het jaarverslag 2021 en de financiële stukken vind je hier.

Roterodamum Café

Na de ALV was de laatste lezing in de serie van vier over de Nieuwe Waterweg. Het onderwerp van dit Roterodamum Café was: De Nieuwe Waterweg als gefixeerde riviermonding – hoe lang nog?

Han Meijer, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde (TU Delft) zette voor een volle zaal de aanleg, ontwikkeling en toekomst van de Nieuwe Waterweg in het perspectief van de langdurige veranderingsprocessen van de Rijn-Maasdelta. Meer ruimte voor wat de rivier zelf wil was de conclusie van zijn verhaal.

Han Meijer promoveerde in 1996 op een onder- zoek naar veranderingen in havensteden (‘De Stad en de Haven’).