logo

Hoofdlijnen van het actuele Beleidsplan

Zonder verleden geen toekomst

Het Historisch Genootschap Roterodamum, opgericht in 1947, is een historische vereniging met zo’n 1800 leden en richt zich op het levend houden van het verleden van Rotterdam. Dat gebeurt aan de hand van lezingen, excursies en het zoeken naar historische verband met de actualiteit. Regelmatig ontmoeten we elkaar op interessante plekken in de stad of in de regio. Roterodamum publiceert drie keer per jaar het magazine ‘Kroniek’, verstuurt digitale nieuwsbrieven, geeft het bijzondere ‘Essay Roterodamum’ uit en documenteert de stad in het ‘Rotterdams Jaarboekje’. Daarnaast zijn er een aantal dochterinstellingen die zorgdragen voor een veelheid aan activiteiten onder de paraplu van Roterodamum: van prijzen tot publicaties en van een universitaire leerstoel tot een monumentencommissie.

Kroniek omslag nr 24

Geschiedenis is tegenwoordig helemaal ín. Er is sprake van een sterk opkomende maatschappelijke belangstelling. De discussie over onze nationale identiteit is hoogst actueel. Ook op scholen wordt er steeds meer aandacht geschonken aan de kennis over vroeger.

We zien vaker lokale en nationale evenementen over het verre en recente verleden. Er zijn jaarlijks tientallen interessante historische publicaties. De Canon van Nederland heeft de gemoederen het afgelopen vijftien jaar behoorlijk beziggehouden. Er zijn vele radio- en tv-uitzendingen over de Nederlandse geschiedenis. En legio prachtige tentoonstellingen. Ook bij herdenkingen zien we de deelneming alsmaar massaler worden, met een stijgende interesse voor de persoonlijke verhalen.

Roterodamum Cafe in Blijdorp

De gemeente Rotterdam heeft in december 2016 een belangwekkende Erfgoedagenda opgesteld voor de jaren 2017-2022. Het besef groeit dat het verleden niet slechts een ‘nostalgische hobby’ is, maar juist van fundamenteel belang is voor nieuwe ontwikkelingen: zonder verleden geen toekomst.

In het krachtenveld van deze groeiende interesse manifesteert het Historisch Genootschap Roterodamum zich met oog voor de actualiteit.

  • Roterodamum ontplooit zich welbewust als relevante gesprekspartner door erfgoedkwesties tijdig te signaleren, daarover de publiciteit te zoeken en bovendien te agenderen op de politieke agenda’s.
  • De band met de andere lokale historische verenigingen wordt aangehaald voor een betere en meer doelgerichte samenwerking.
  • De activiteitenkalender van Roterodamum wordt alsmaar omvangrijker, waarmee weloverwogen een ruimer publiek wordt aangesproken, dan alleen de eigen leden.
  • Publicaties, lezingen, presentaties, bezoeken op locatie vullen zo langzamerhand een volledige jaarkalender. Roterodamum is al geregeld zichtbaar in de media. Met speciale attentie voor de sociale mediakanalen.
  • De huidige gemiddelde leeftijd van de Roterodamumleden is ‘senior’. Het bereiken van de jongere generaties en het juniorpubliek blijft een tijdrovende opgave, maar niettemin een dringend gewenste uitdaging.
  • Die opgave om als Roterodamum andere doelgroepen te interesseren voor de ontstaansgeschiedenis van de stad geldt zo mogelijk nog meer voor de categorie ‘nieuwe’ Rotterdammers.
  • Roterodamum ontvangt geen subsidie en is voor de inkomsten geheel afhankelijk van de contributie van de leden. De mogelijkheid om extra te doneren of om legaten te schenken zal nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Roterodamum blijft zich met grote toewijding inzetten voor het behoud van het Rotterdams monumentaal erfgoed en voor de geschiedenis van de stad.