logo

Genomineerden Dutilhprijs bekend

De genomineerden voor de mr. J. Dutilhprijs 2020 zijn bekend. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan de auteur van het beste boek over Rotterdam. De prijs is bedoeld om de belangstelling voor de historie van Rotterdam te bevorderen en de Rotterdamse geschiedschrijving te stimuleren.

De volgende boeken zijn genomineerd:

  • Target Rotterdam: de geallieerde bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945 – Lennart van Oudheusden en Jac. J. Baart – Uitgever: Boom geschiedenis
  • Hannema museumdirecteur: over kunst en illusie – Wessel Krul – Uitgever: Prometheus
  • Want de grond behoort ons toe: leven en werk van stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese – Hanneke Oosterhof – Uitgever: Vantilt

De winnaar wordt bekend gemaakt op 10 juni 2021.

Mr. J. Dutilh-prijs

De prijs is ingesteld ter gelegenheid van het afscheid dat mr. Jacques Dutilh in 1992 nam van het Historisch Genootschap Roterodamum. Mr. Jacques Dutilh heeft zich vanaf de oprichting 45 jaar lang voor het genootschap ingezet. Hij bekleedde 25 jaar de functie van secretaris en was vervolgens 20 jaar voorzitter. Mr. Dutilh, die als geen ander de geschiedenis van de stad een warm hart toedroeg, overleed op 21 januari 2001, op 82-jarige leeftijd.

Tot 2012 ontving de auteur een penning, ontworpen door de beeldhouwer Willem Verbon en een geldbedrag. Vanaf 2014 ontvangt de winnaar een bronzen beeldje van de hand van Joep van Lieshout en een geldbedrag van € 6000,-. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld door de J.E. Jurriaanse Stichting.

Bij de beoordeling van de boeken gelden de volgende uitgangspunten:

  • het boek moet gemakkelijk verkrijgbaar zijn en een ruime verspreiding hebben
  • het boek moet een breed terrein van de geschiedenis van Rotterdam bestrijken of door keuze en uitwerking van een specialistisch onderwerp toch een belangrijke bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van de stad. Bij gelijke verdienste gaat de voorkeur uit naar het werk met de breedste strekking
  • de publicatie moet goed, dat wil zeggen leesbaar zijn geschreven en dus niet alleen toegankelijk zijn voor vakhistorici, maar ook voor geïnteresseerde leken
  • de publicatie moet in de vorige twee jaren zijn verschenen
  • de publicatie heeft één, hooguit twee auteurs
  • het mag geen gedenkboek/opdrachtboek zijn
  • met publicaties die zijn geschreven vanuit de gemeente wordt genuanceerd omgegaan.

De jury

Het bestuur van Roterodamum stelt een jury aan die advies uitbrengt over de toekenning van de prijs. Deze jury dient breed te zijn samengesteld uit mensen die geacht worden een objectief oordeel te kunnen vellen over de verschenen publicaties.

De jury bestaat sinds najaar 2019 uit: Nelleke Noordervliet (voorzitter), Marianne Klerk, Michiel van Ravesteyn, Arno Snoek, Patricia van Ulzen, Sjaak van der Velden en Ingrid de Jager (secretaris, geen lid van de jury).

Teneinde tot nominaties te komen gaat de jury uit van de aanwinstenlijsten van het Stadsarchief Rotterdam. Vanuit deze lijsten wordt eerst een longlist samengesteld en via een door de jury vastgestelde shortlist worden de drie genomineerden geselecteerd. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

Eerdere winnaars

2018

Siebe Thissen, Beelden, Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940.

2016
Hans Zirkzee, Jazz in Rotterdam: de geschiedenis van een grote stadscultuur.

2014
Jan Brokken, De Vergelding.

2012
Floris Paalman: “Cinematic Rotterdam; the times and tides of a modern city”.

2010
Nico Keuning, “Een zeker onbehagen”, een biografie over Bob den Uyl.

2008
dr. J.L. (Hans) van der Pauw: Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog.

2006
mw. A. Dekker, Cornelis Verolme: opkomst en ondergang van een scheepsbouwer.

2004
mw. dr. N. de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon.

2002
dr. T.A.H. de Nijs, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890.

2000
twee bekroonde auteurs:
1: dr. A. van de Schoor, Stad in aanwas, geschiedenis van Rotterdam tot 1813;
2: prof. dr. P.Th. van de Laar, Stad van formaat, geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw.

1998
mw. prof. dr. M. Halbertsma, Charles Rochussen, 1814-1894. Een veelzijdig kunstenaar.

1996
mw. dr. E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus.

1994
vier bekroonde auteurs (3 publicaties):
1: dr. A. van der Schoor, Het ontstaan van de middeleeuwse stad Rotterdam;
2: drs. L. de Klerk en H. Moscoviter, En dat al voor de arbeidende klasse; 75 jaar volkshuisvesting Rotteram
3: dr. J.W. van Borselen, Sporen in Rotterdam; stadsgeschiedenis rondom de trein.